BI ຕົວຫຍໍ້

BI

BI ແມ່ນຕົວຫຍໍ້ຂອງ ປັນຍາທຸລະກິດ.

ຊຸດເຄື່ອງມືຫຼືເວທີສໍາລັບນັກວິເຄາະເພື່ອເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນ, ຈັດການມັນ, ແລະຫຼັງຈາກນັ້ນສະແດງມັນ. ຜົນໄດ້ຮັບຂອງບົດລາຍງານຫຼື dashboard ເຮັດໃຫ້ຜູ້ນໍາທຸລະກິດສາມາດຕິດຕາມ KPIs ແລະຂໍ້ມູນອື່ນໆເພື່ອ