BDR ຕົວຫຍໍ້

BDR ແມ່ນຕົວຫຍໍ້ຂອງ ຕົວແທນພັດທະນາທຸລະກິດ.

ພາລະບົດບາດການຂາຍແບບພິເສດລະດັບສູງທີ່ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການພັດທະນາຄວາມ ສຳ ພັນທາງທຸລະກິດ, ຄູ່ຮ່ວມງານແລະໂອກາດ ໃໝ່.