B2C ຕົວຫຍໍ້

B2C

B2C ແມ່ນຕົວຫຍໍ້ຂອງ ທຸລະກິດກັບຜູ້ບໍລິໂພກ.

ຮູບແບບທຸລະກິດແບບດັ້ງເດີມຂອງທຸລະກິດການຕະຫຼາດໂດຍກົງກັບຜູ້ບໍລິໂພກ. ບໍລິການການຕະຫຼາດ B2C ລວມມີທະນາຄານອອນໄລນ໌, ການປະມູນ, ແລະການເດີນທາງ, ບໍ່ພຽງແຕ່ຂາຍຍ່ອຍ.