B2B ຕົວຫຍໍ້

B2B

B2B ແມ່ນຕົວຫຍໍ້ຂອງ ທຸລະກິດເພື່ອທຸລະກິດ.

B2B ອະທິບາຍໜ້າວຽກຂອງການຕະຫຼາດ ຫຼືການຂາຍໃຫ້ກັບທຸລະກິດອື່ນ. ຮ້ານຂາຍຍ່ອຍແລະການບໍລິການຈໍານວນຫຼາຍຕອບສະຫນອງກັບທຸລະກິດອື່ນໆແລະທຸລະກໍາ B2B ສ່ວນໃຫຍ່ເກີດຂຶ້ນຢູ່ເບື້ອງຫຼັງກ່ອນທີ່ຜະລິດຕະພັນຈະໄປຮອດຜູ້ບໍລິໂພກ.