ASA ຕົວຫຍໍ້

ASA

ASA ແມ່ນຕົວຫຍໍ້ຂອງ ຄວາມໄວສະເລ່ຍໃນການຕອບ.

ຕົວຊີ້ວັດປະສິດທິພາບຫຼັກການບໍລິການລູກຄ້າທີ່ວັດແທກໄລຍະເວລາທີ່ລູກຄ້າໄດ້ລໍຖ້າກ່ອນທີ່ເຂົາເຈົ້າຈະສາມາດເວົ້າກັບຕົວແທນບໍລິການລູກຄ້າໄດ້.