ARPA ຕົວຫຍໍ້

ARPA

ARPA ແມ່ນຕົວຫຍໍ້ຂອງ ລາຍຮັບສະເລ່ຍຕໍ່ບັນຊີ.

ນີ້ແມ່ນຕົວເລກທີ່ລວມເອົາຈໍານວນສະເລ່ຍຂອງລາຍໄດ້ປະຈໍາເດືອນໃນທົ່ວບັນຊີທັງຫມົດ, ເຊິ່ງເອີ້ນກັນວ່າ MRR.