AR ຕົວຫຍໍ້

AR

AR ແມ່ນຕົວຫຍໍ້ຂອງ ຄວາມເປັນຈິງ.

ເທັກໂນໂລຢີທີ່ເໜືອກວ່າປະສົບການສະເໝືອນທີ່ສ້າງຂຶ້ນດ້ວຍຄອມພິວເຕີໃນມຸມມອງຂອງຜູ້ໃຊ້ໃນໂລກແຫ່ງຄວາມເປັນຈິງ, ດັ່ງນັ້ນການສະໜອງມຸມມອງແບບປະກອບ.