AOOH ຕົວຫຍໍ້

AOOH

AOOH ແມ່ນຕົວຫຍໍ້ຂອງ ສຽງຢູ່ນອກເຮືອນ.

ການໂຄສະນາສຽງນອກບ້ານ™ ແມ່ນອອກອາກາດແບບເຄື່ອນໄຫວ, ໂຄສະນາສຽງຕາມຄວາມຕ້ອງການ ແລະລາຍການຫຼິ້ນທີ່ຄັດສັນມາເຊິ່ງສາມາດຖືກເປົ້າໝາຍ ແລະຫຼິ້ນໄດ້ຢູ່ບ່ອນໃດບ່ອນໜຶ່ງໃນເວລາສະເພາະ.

ທີ່​ມາ​: Vibenomics