AM ຕົວຫຍໍ້

AM

AM ແມ່ນຕົວຫຍໍ້ຂອງ ຜູ້​ຈັດ​ການ​ບັນ​ຊີ.

AM ແມ່ນພະນັກງານຂາຍຫຼືບໍລິການລູກຄ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບໃນການຄຸ້ມຄອງບັນຊີລູກຄ້າຂະຫນາດໃຫຍ່ຫຼືບັນຊີກຸ່ມໃຫຍ່.