AE ຕົວຫຍໍ້

AE

AE ແມ່ນຕົວຫຍໍ້ຂອງ Account Executive.

ນີ້ແມ່ນສະມາຊິກທີມຂາຍທີ່ປິດຂໍ້ຕົກລົງກັບໂອກາດການຂາຍທີ່ມີຄຸນວຸດທິ. ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວພວກເຂົາແມ່ນສະມາຊິກທີມງານບັນຊີທີ່ຖືກແຕ່ງຕັ້ງໃຫ້ເປັນພະນັກງານຂາຍຊັ້ນນໍາສໍາລັບບັນຊີນັ້ນ.