ACV ຕົວຫຍໍ້

ເອເອັນ

ACV ແມ່ນຕົວຫຍໍ້ຂອງ ມູນຄ່າລູກຄ້າສະເລ່ຍ.

ການຮັກສາແລະຂາຍລູກຄ້າໃນປະຈຸບັນແມ່ນສະເຫມີລາຄາແພງກວ່າການໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈຈາກລູກຄ້າໃຫມ່. ເມື່ອເວລາຜ່ານໄປ, ບໍລິສັດຕິດຕາມລາຍໄດ້ສະເລ່ຍຕໍ່ລູກຄ້າທີ່ເຂົາເຈົ້າໄດ້ຮັບແລະຊອກຫາທີ່ຈະເພີ່ມຂຶ້ນ. ຜູ້ຕາງຫນ້າບັນຊີມັກຈະຖືກຊົດເຊີຍໂດຍອີງໃສ່ຄວາມສາມາດໃນການເພີ່ມ ACV.