ACoS ຕົວຫຍໍ້

ACoS

ACoS ແມ່ນຕົວຫຍໍ້ຂອງ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການໂຄສະນາ.

ຕົວຊີ້ວັດທີ່ໃຊ້ເພື່ອວັດແທກປະສິດທິພາບຂອງແຄມເປນຜະລິດຕະພັນທີ່ໄດ້ຮັບການສະຫນັບສະຫນູນຈາກ Amazon. ACoS ຊີ້ໃຫ້ເຫັນອັດຕາສ່ວນຂອງການໂຄສະນາຕໍ່ການຂາຍເປົ້າຫມາຍແລະຖືກຄິດໄລ່ໂດຍສູດນີ້: ACoS = ການໃຊ້ຈ່າຍໂຄສະນາ ÷ ການຂາຍ.