ABM ຕົວຫຍໍ້

ABM

ABM ແມ່ນຕົວຫຍໍ້ຂອງ ການຕະຫຼາດອີງໃສ່ບັນຊີ.

ເປັນທີ່ຮູ້ຈັກກັນວ່າການຕະຫຼາດບັນຊີທີ່ສໍາຄັນ, ABM ແມ່ນວິທີການຍຸດທະສາດທີ່ອົງການຈັດຕັ້ງປະສານງານການຂາຍແລະການສື່ສານການຕະຫຼາດແລະການໂຄສະນາເປົ້າຫມາຍເພື່ອຄວາມສົດໃສດ້ານທີ່ກໍານົດໄວ້ລ່ວງຫນ້າຫຼືບັນຊີລູກຄ້າ.