ການຕະຫລາດທາງອີເມວ: ການວິເຄາະການຮັກສາລາຍຊື່ຜູ້ຈອງແບບງ່າຍໆ

ປະຊາຊົນປະເມີນຄ່າຂອງຜູ້ຈອງ. ນີ້ແມ່ນການແບ່ງແຍກວິທີການວັດແທກມູນຄ່າບໍ່ພຽງແຕ່ວິທີການວິເຄາະການຮັກສາລາຍຊື່ເພື່ອ ກຳ ນົດບ່ອນທີ່ຈະໄດ້ຮັບລູກຄ້າ ໃໝ່ ແລະ ຈຳ ນວນເທົ່າໃດທີ່ມີການວິເຄາະການຮັກສາລາຍຊື່. ຕາຕະລາງຕົວຢ່າງລວມມີ!